Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium

Budżetowanie finansowe i controlling w przedsiębiorstwie – jak usprawnić proces budżetowania 

Autor

Roman Zleśny

Spis treści

Budżetowanie finansowe – jak efektywnie zarządzać budżetem w przedsiębiorstwie 

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, umiejętne zarządzanie finansami staje się kluczowym elementem sukcesu każdego przedsiębiorstwa. W tym kontekście budżetowanie finansowe i controlling odgrywają istotną rolę, umożliwiając firmom nie tylko skuteczne planowanie i alokację zasobów, ale także monitorowanie ich wykorzystania i osiąganie strategicznych celów całego przedsiębiorstwa. W niniejszym artykule skupimy się na zagadnieniach związanych z budżetowaniem finansowym i controllingiem w przedsiębiorstwie. Rozważymy, jak efektywnie zarządzać budżetem, aby zapewnić stabilność, wzrost i konkurencyjność firmy na rynku. Przeanalizujemy kluczowe aspekty procesu budżetowania oraz rolę, jaką odgrywa controlling w zapewnieniu skutecznej realizacji założeń budżetowych. Poprzez zgłębienie tych tematów, czytelnicy zdobędą wgląd w strategie i narzędzia niezbędne do sprawnego zarządzania finansami w przedsiębiorstwie. 

 

4 funkcje budżetowania  

Budżetowanie to procesem zarządzania finansami, który obejmuje planowanie i kontrolowanie wydatków oraz dochodów organizacji. Oto cztery główne funkcje budżetowania:

1. Planowanie finansowe

Planowanie finansowe to podstawowa funkcja budżetowania, która polega na określeniu przyszłych dochodów i wydatków. Celem jest stworzenie ram finansowych, które pozwolą na osiągnięcie strategicznych celów organizacji. Planowanie finansowe obejmuje: 

 • Prognozowanie przychodów na podstawie historycznych danych oraz przewidywanych zmian na rynku. 
 • Określenie kosztów operacyjnych i inwestycyjnych. 
 • Ustalanie priorytetów w wydatkach, aby zapewnić realizację kluczowych projektów i celów. 

 
2. Funkcja Kontrolna i monitorowanie 

Kontrola i monitorowanie polega na bieżącym śledzeniu rzeczywistych wyników finansowych w porównaniu do założonych w budżecie. Ta funkcja umożliwia identyfikację odchyleń od planu i podejmowanie działań korygujących w razie potrzeby. Kontrola i monitorowanie obejmuje: 

 • Regularne przeglądy budżetowe. 
 • Analizę odchyleń pomiędzy rzeczywistymi a planowanymi wynikami. 
 • Identyfikację przyczyn odchyleń i wdrażanie działań naprawczych. 


3. Alokacja zasobów 

Alokacja zasobów to funkcja budżetowania, która polega na przydzielaniu dostępnych zasobów finansowych do różnych działów, projektów czy inicjatyw w organizacji. Celem jest optymalne wykorzystanie zasobów w sposób, który maksymalizuje wartość dla organizacji. Alokacja zasobów obejmuje: 

 • Ustalanie budżetów dla poszczególnych działów lub projektów. 
 • Decydowanie o inwestycjach w nowe projekty lub rozwój istniejących. 
 • Zarządzanie ograniczonymi zasobami, aby zminimalizować marnotrawstwo i zwiększyć efektywność. 

 
4. Ocena wyników 

Ocena wyników to funkcja, która polega na analizie i ocenie efektywności zarządzania finansami oraz realizacji celów przedsiębiorstwa w zakresie budżetu. Ta funkcja umożliwia organizacjom ocenę, czy ich strategie finansowe przynoszą oczekiwane rezultaty, oraz wprowadzenie ewentualnych korekt w przyszłych budżetach. Ocena wyników obejmuje: 

 • Przegląd i analiza wyników finansowych na koniec okresu budżetowego. 
 • Porównanie rzeczywistych wyników z założonymi celami. 
 • Wyciąganie wniosków na przyszłość oraz wprowadzanie zmian w strategii budżetowej. 


 Te cztery funkcje budżetowania tworzą spójny system zarządzania finansami, który pomaga organizacjom osiągać swoje cele finansowe i strategiczne. 

   
Korzyści wynikające z procesu budżetowania  

Planowanie budżetu przynosi liczne korzyści dla przedsiębiorstwa. Po pierwsze, umożliwia lepsze zarządzanie finansami poprzez kontrolę nad wydatkami i alokację środków na najważniejsze cele i projekty. Po drugie, planowanie budżetu umożliwia lepsze przygotowanie się do zmian na rynku i nieprzewidzianych wydarzeń, co zwiększa elastyczność i odporność finansową przedsiębiorstwa. Ponadto, pozwala na lepsze monitorowanie wyników finansowych i szybsze reagowanie na potencjalne problemy.  
 

Etapy budżetowania: Jak stworzyć skuteczny budżet w przedsiębiorstwie? 

Budżetowanie to proces planowania. Przygotowanie budżetu finansowego wymaga przemyślanego podejścia i odpowiednich narzędzi. Oto kilka kroków, które mogą pomóc w tym procesie:   

 1. Określenie finansowych celów : Pierwszym etapem jest precyzyjne określenie celów finansowych, które firma chce osiągnąć. Mogą to być między innymi wzrost zysków netto, zwiększenie przychodów ze sprzedaży, redukcja kosztów operacyjnych czy też realizacja konkretnych inwestycji.  
 2. Analiza danych finansowych: Kolejnym krokiem jest przeprowadzenie dogłębnej analizy danych finansowych, celem zrozumienia aktualnej sytuacji firmy oraz identyfikacji obszarów, które wymagają uwagi. Duże firmy mogą korzystać z zaawansowanych narzędzi do analizy danych, aby uzyskać bardziej kompleksowe spojrzenie na sytuację finansową.  
 3. Określenie przychodów i wydatków: Na podstawie analizy danych należy precyzyjnie określić przyszłe przychody i wydatki, uwzględniając planowane inwestycje, projekty oraz wszelkie inne wydatki związane z działalnością firmy.  
 4. Alokacja zasobów: Kolejnym krokiem jest odpowiednia alokacja zasobów na poszczególne cele i projekty zgodnie z ustalonymi celami finansowymi. Duże firmy mogą potrzebować zaawansowanych narzędzi do zarządzania zasobami oraz systemów kontroli dostępu do środków finansowych.  
 5. Monitorowanie i kontrola: Istotnym elementem jest regularne monitorowanie wykonania budżetu oraz prowadzenie kontroli nad jego realizacją. Duże firmy często korzystają z systemów informatycznych wspomagających zarządzanie finansami, które umożliwiają bieżące śledzenie wydatków oraz generowanie raportów kontrolnych.  
 6. Prognozowanie przyszłych trendów i warunków rynkowych: Firmy muszą uwzględniać w swoim budżecie prognozy dotyczące przyszłych trendów i warunków rynkowych, takich jak zmiany w gospodarce, regulacje prawne czy też trendy konsumenckie. To pozwoli dostosować plany finansowe do zmieniającego się otoczenia biznesowego.  
 7. Zarządzanie ryzykiem finansowym: Właściwe zarządzanie ryzykiem finansowym jest kluczowe. W budżecie należy uwzględnić potencjalne zagrożenia i opracować strategie ich minimalizacji lub uniknięcia, np. poprzez dywersyfikację portfela inwestycyjnego czy też zabezpieczenie przed niekorzystnymi zmianami kursów walut.  
 8. Ustalanie rezerw finansowych: Firmy powinny uwzględnić w budżecie odpowiednie rezerwy finansowe na nieprzewidziane wydatki lub nagłe sytuacje kryzysowe. Rezerwy te mogą pomóc w łagodzeniu skutków niespodziewanych zdarzeń i zapewnieniu stabilności finansowej firmy.  
 9. Komunikacja i zaangażowanie zespołu: Ważne jest zaangażowanie wszystkich interesariuszy, w tym zarządu, działów finansowych oraz innych działów operacyjnych, w proces budżetowania. Duże firmy mogą organizować regularne spotkania i prezentacje dotyczące budżetu, aby zapewnić współpracę i zrozumienie celów finansowych.  
 10. Optymalizacja procesów biznesowych: Budżetowanie może być również okazją do identyfikacji i optymalizacji procesów biznesowych. Firmy powinny uwzględnić w budżecie środki na inwestycje w technologie oraz szkolenia pracowników, które mogą przyczynić się do poprawy efektywności operacyjnej i oszczędności kosztów w dłuższej perspektywie czasowej.  

 

Stworzenie skutecznego budżetu finansowego wymaga czasu, zaangażowania i odpowiednich narzędzi, ale może przynieść liczne korzyści dla przedsiębiorstwa w postaci lepszej kontroli finansów, osiągania celów oraz zwiększenia konkurencyjności na rynku.  

Zaawansowane technologie w budżetowaniu finansowym  

Nowoczesne narzędzia wspierające budżetowanie finansowe, takie jak Prophix, dostarczają przedsiębiorstwom innowacyjne rozwiązania, które umożliwiają skuteczne zarządzanie finansami w dynamicznym środowisku biznesowym. Prophix oferuje zaawansowaną platformę, która umożliwia liderom przedsiębiorstw efektywne zarządzanie budżetami firmowymi, konsolidację danych z różnych źródeł oraz elastyczne prognozowanie na wypadek nieoczekiwanych sytuacji.  

Prophix został najwyżej oceniony w badaniach Gartner Group dotyczących systemów CPM, co potwierdza jego skuteczność i zadowolenie użytkowników. To kompleksowe rozwiązanie dostarcza liczne korzyści biznesowe, takie jak zwiększona efektywność procesów planowania, poprawa dokładności prognoz oraz oszczędność czasu dzięki automatyzacji.  

W ramach rozwiązania Prophix, przedsiębiorstwa mogą korzystać z różnych modułów wspierających różne obszary działalności, takie jak:  

 1. Planowanie i prognozowanie operacyjne, umożliwia dostosowanie sprzedaży produktów i dostaw oraz planowanie finansowe, w celu uniknięcia niedoborów w magazynach i przestojów produkcyjnych.   
 2. Budżetowanie kosztów operacyjnych, pozwala efektywnie zarządzać środkami na pokrycie kosztów operacyjnych, uwzględniając różne scenariusze i prognozy.  
 3. Planowanie inwestycji, umożliwia tworzenie elastycznych prognoz inwestycji dostosowanych do zmieniających się warunków rynkowych.  
 4. Planowanie kosztów wynagrodzeń, pozwala elastycznie dostosowywać plany kosztów wynagrodzeń do różnych scenariuszy biznesowych.  
 5. Planowanie przepływów finansowych (Cash-flow), umożliwia dopasowanie prognoz cash-flow operacyjnego do dynamicznej sytuacji rynkowej, zapewniając płynność finansową przedsiębiorstwa.   
 6. Budżetowanie projektów, dzięki różnorodnym modelom i prognozom budżetu projektów, umożliwia elastyczne reagowanie na zmiany i skuteczne zarządzanie finansami projektów.   
   

Dzięki wysokiej funkcjonalności i elastyczności, Prophix jest idealnym narzędziem dla firm pragnących efektywnie i innowacyjnie zarządzać finansami.


 

Roman Zleśny - Wiceprezes Solemis

Roman Zleśny

Wiceprezes Zarządu/Dyrektor Zarządzający
W Solemis Group odpowiada za bieżące zarządzanie firmą, rozwój kadr i relacje ze strategicznymi dostawcami. Jest pasjonatem zarządzania przez cele i realizuje tę pasję w zarządzaniu firmą. Ekspert w zakresie...