Odkryj 5 kluczowych zalet inwestycji w nowoczesny system do RAPORTOWANIA I ANALITYKI

Sprawdź, jak wspieramy liderów
w Twoim obszarze kompetencji

 

Rozwiązujemy problemy biznesowe przedsiębiorstw w oparciu o najnowsze technologie informatyczne, które zwiększają efektywność i konkurencyjność. Przygotowaliśmy najważniejsze wyzwania oraz sugerowane rozwiązania dla poszczególnych obszarów.

Największe wyzwania dla Zarządów firm

Zarządzanie złożonością informacji

W dobie ogromnej ilości informacji, zarządy firm borykają się z wyzwaniem efektywnego gromadzenia, przetwarzania i analizy danych.

Optymalizacja procesów biznesowych

Zarządy często zmagają się z nieefektywnymi procesami biznesowymi, co prowadzi do utraty czasu i zasobów.

Zarządzanie niepewnością

Dynamiczne warunki rynkowe i zmienne otoczenie biznesowe stawiają przed zarządami wyzwania związane z prognozowaniem i planowaniem.

Potrzeba bieżącej analizy i raportowania

Zarządy potrzebują bieżących i dokładnych informacji do podejmowania trafnych decyzji.

Sugerowane rozwiązania

Przejrzystość i szybki dostęp do kluczowych danych biznesowych pozwolą zarządowi podejmować błyskawiczne decyzje oparte na rzetelnej analizie, umacniając strategiczną wizję firmy. Elastyczność i skalowalność systemów pozwolą zarządowi na dynamiczne dostosowywanie strategii wobec zmieniającego się otoczenia biznesowego.

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań

Zwiększona efektywność operacyjna

Nasze rozwiązania automatyzują procesy, eliminują zbędne czynności i ułatwiają szybkie podejmowanie decyzji, co przekłada się na ogólną poprawę efektywności operacyjnej.

Poprawa jakości decyzji

Dzięki kompleksowej analizie danych dostarczanych przez nasze systemy, zarządy są w stanie podejmować lepiej uzasadnione decyzje biznesowe, co wpływa na zwiększenie konkurencyjności firmy.

Szybka adaptacja do zmian

Nasze rozwiązania są skalowalne i elastyczne, umożliwiając firmom dostosowanie się do dynamicznych warunków rynkowych i szybką reakcję na zmieniające się sytuacje.

Wsparcie techniczne i zadowolenie klientów

Oferujemy nie tylko zaawansowane technologicznie rozwiązania, ale także wysoki poziom opieki technicznej, co przekłada się na satysfakcję klientów i długotrwałe partnerstwo.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Największe wyzwania działu Finanse

Złożoność procesów budżetowania

Dział finansowy często boryka się z złożonością i czasochłonnością procesu budżetowania. Niewłaściwa koordynacja i trudności w zbieraniu danych mogą prowadzić do błędów oraz utrudniać szybkie reagowanie na zmiany.

Brak spójności danych i raportów

Zintegrowanie danych z różnych systemów może być wyzwaniem, co skutkuje brakiem spójności w raportach i analizach. Dział finansowy potrzebuje jednolitej platformy, aby efektywnie zarządzać danymi i generować wiarygodne raporty.

Ryzyko utraty kontroli nad procesem planowania

Wieloetapowe procesy planowania mogą prowadzić do utraty kontroli nad kluczowymi elementami. Właściwe zarządzanie planowaniem wymaga narzędzi umożliwiających kontrolę, monitorowanie postępów i szybką reakcję na zmiany sytuacji.

Ograniczone możliwości analityczne

Dział finansowy potrzebuje zaawansowanych narzędzi analitycznych do głębokiego zrozumienia danych i generowania wartościowych wglądów. Brak tych narzędzi może ograniczać zdolność do podejmowania trafnych decyzji strategicznych.

Sugerowane rozwiązania

Narzędzia do planowania i budżetowania zapewniają precyzyjną kontrolę nad wydatkami oraz optymalizację procesów finansowych. Analityka biznesowa umożliwiająca szybkie generowanie raportów pozwala na głębsze zrozumienie danych finansowych, wspierając podejmowanie trafnych decyzji inwestycyjnych.

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań

Usprawnienie procesu budżetowania

Nasze rozwiązania do planowania pozwalają na automatyzację i usprawnienie procesów budżetowania, eliminując błędy ludzkie i przyspieszając cały cykl planowania finansowego.

Integracja danych i spójność raportów

Dzięki systemom integracji danych i BI, zapewniamy spójność informacji poprzez zintegrowanie różnych źródeł danych, co umożliwia generowanie jednolitych i wiarygodnych raportów.

Pełna kontrola nad procesem planowania

Nasze rozwiązania ERP umożliwiają pełną kontrolę nad procesem planowania, dzięki czemu dział finansowy może śledzić postępy, identyfikować potencjalne zagrożenia i podejmować szybkie decyzje.

Zaawansowana analityka biznesowa

Nasze narzędzia BI dostarczają zaawansowanej analizy danych, umożliwiając działowi finansowemu głębokie zrozumienie kluczowych wskaźników oraz wspierając proces podejmowania strategicznych decyzji biznesowych.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Największe wyzwania działu Controlling

Brak spójności danych

Dział controllingowy często boryka się z problemem braku jednolitej bazy danych, co utrudnia skuteczne monitorowanie i analizę finansową.

Ograniczone możliwości raportowania

Tradycyjne metody raportowania często są czasochłonne i nie dostarczają aktualnych informacji, co utrudnia podejmowanie szybkich i trafnych decyzji.

Złożoność planowania i budżetowania

Procesy planowania i budżetowania mogą być skomplikowane, zwłaszcza w firmach o rozproszonej strukturze, co utrudnia precyzyjne prognozowanie wyników finansowych.

Niska efektywność w zarządzaniu systemami

Kontrolingowi często brakuje narzędzi ułatwiających integrację różnych systemów informatycznych, co prowadzi do utraty czasu i zwiększa ryzyko błędów.

Sugerowane rozwiązania

Możliwość śledzenia i analizy kluczowych wskaźników wydajności oraz automatyzacja procesów kontrolnych sprawiają, że dział controllingu ma pełny wgląd w efektywność działania firmy. Elastyczne systemy integrujące dane umożliwiają szybkie reagowanie na zmiany i optymalizację procesów.

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań

Zintegrowane rozwiązania planistyczne

Dzięki naszym systemom planowania i budżetowania, firma zyskuje spójną platformę danych, co ułatwia efektywne monitorowanie i zarządzanie finansami.

Zautomatyzowane raportowanie BI

Nasze rozwiązania BI umożliwiają szybkie i łatwe generowanie raportów, dostarczając aktualne informacje niezbędne do podejmowania błyskawicznych decyzji biznesowych.

Efektywne wykorzystanie systemów ERP

Wdrożenie nowoczesnych systemów zarządzania ERP znacząco ułatwia procesy planowania, budżetowania i śledzenia wyników oraz odchyleń, eliminując zbędne złożoności i poprawiając precyzję prognoz.

Sprawniejsza integracja danych

Nasze rozwiązania integrują dane z różnych źródeł, eliminując błędy związane z ręcznym wprowadzaniem i przetwarzaniem informacji, co przekłada się na lepszą spójność i precyzję raportów i analiz.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Największe wyzwania działu Księgowość

Złożoność Procesów Finansowych

Dział księgowości często boryka się z złożonością procesów finansowo-księgowych, zwłaszcza w firmach o rozbudowanej strukturze. Powoduje to przeciążenie zespołów i różne ryzyka finansowe.

Ręczne Przetwarzanie Danych

Wielu pracowników księgowości poświęca dużo czasu na ręczne wprowadzanie i przetwarzanie danych, co zwiększa ryzyko błędów. 

Brak Integracji Pomiędzy Systemami

Działy księgowości często korzystają z różnych systemów, co może prowadzić do braku spójności danych, problemach w ich przetwarzaniu i poprawności zapisów księgowych.

Ryzyko Błędów Podczas Raportowania

Tworzenie dokładnych raportów finansowych może być trudne, szczególnie w przypadku manualnego zbierania danych i ciągle zmieniających się przepisów. 

Sugerowane rozwiązania

Systemy ERP ułatwiające zarządzanie danymi finansowymi pozwalają na precyzyjne monitorowanie transakcji, zwiększając efektywność i dokładność raportowania. Integracja danych eliminuje błędy ręcznego wprowadzania informacji, co skraca czas potrzebny na wykonywanie zadań księgowych.

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań

Zwiększona Efektywność Pracy

Dzięki personalizacji nasze systemy ERP redukują czas potrzebny na przetwarzanie danych, umożliwiając pracownikom księgowości skoncentrowanie się na bardziej strategicznych zadaniach.

Automatyzacja Procesów

Wdrożona automatyzacja procesów księgowych eliminuje ręczne błędy, poprawiając precyzję danych finansowych i redukując ryzyko nieprawidłowości.

Spójność Danych

Integracja różnych systemów z ERP zapewnia spójność danych finansowych w całej firmie, eliminując niezgodności i ułatwiając analizę informacji.

Wsparcie Techniczne i Szkolenia

Nasza firma oferuje nie tylko zaawansowane rozwiązania, ale także wysoki poziom opieki technicznej i szkoleń, aby pracownicy mogli maksymalnie wykorzystać potencjał nowych technologii.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Największe wyzwania działu IT

Zarządzanie dużymi ilościami danych

Istnieje potrzeba przetwarzania i analizowania ogromnych zbiorów danych, które są generowane przez różne źródła i systemy. Są  one kluczowe dla podejmowania decyzji biznesowych, ale również stanowią wyzwanie pod względem bezpieczeństwa, jakości i dostępności.

Dostosowanie się do zmieniających się potrzeb biznesowych

Działy IT muszą zapewnić ciągłość działania i rozwój systemów informatycznych, które wspierają cele biznesowe i innowacyjność na bardzo konkurencyjnym rynku.

Integracja różnych systemów i aplikacji

Firmy korzystają z wielu systemów i aplikacji, niezbędnych do realizacji procesów biznesowych. Działy IT muszą zapewnić sprawne i bezbłędne połączenie tych systemów, aby zapewnić spójność i efektywność działania.

Optymalizacja kosztów i zasobów

Firmy muszą dbać o rentowność i konkurencyjność swojego biznesu, co oznacza optymalne wykorzystanie zasobów. Działy IT muszą znaleźć rozwiązania, które pozwolą na redukcję kosztów operacyjnych i inwestycyjnych, a jednocześnie zapewnią wysoką jakość i wydajność usług.

Sugerowane rozwiązania

Integracja danych i systemów informatycznych usprawnia pracę działu IT, zapewniając łatwiejsze zarządzanie infrastrukturą oraz usprawniony dostęp do informacji. Wdrożenie nowoczesnych rozwiązań redukuje czas potrzebny na utrzymanie systemów, umożliwiając skoncentrowanie się na innowacjach technologicznych. 

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań

Łatwe raportowanie i analityka (BI)

Nasze rozwiązania BI pozwalają na łatwe i szybkie tworzenie i udostępnianie raportów i analiz biznesowych. Zapewniają również wysoki poziom bezpieczeństwa, jakości i aktualności danych.

Bezproblemowe wdrożenia (ERP)

Rozwiązania ERP umożliwiają efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności firmy.  Są elastyczne i dopasowane do specyfiki każdej branży i firmy. Umiemy je wdrażać bardzo szybko bez dużego zaangażowania działów IT.

Integracja danych i systemów informatycznych

Proponowane rozwiązania umożliwiają łatwe i sprawne łączenie danych różnych systemów i aplikacji w postaci tabel in-memory lub hurtowni danych.  Zapewniają również automatyzację i usprawnienie procesów biznesowych, które wymagają wymiany danych między systemami.

Optymalizacja kosztów i zasobów

Nasze rozwiązania informatyczne pomagają firmom oszczędzać czas i pieniądze, poprzez redukcję kosztów operacyjnych i inwestycyjnych, zwiększenie wydajności i jakości usług, a także lepsze wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Największe wyzwania działu Produkcja i Logistyka

Zarządzanie Zapasami i Magazynami

Skomplikowane procesy gromadzenia, monitorowania i zarządzania zapasami mogą prowadzić do nadmiernych kosztów składowania oraz problemów z dostępnością surowców i produktów. 

Obsługa Procesów Produkcyjnych

Efektywne planowanie produkcji i optymalizacja procesów są kluczowe dla zwiększenia wydajności i eliminacji opóźnień w dostawach.

Śledzenie Jakości i Tras Produktów

Zapewnienie jakości produktów oraz możliwość śledzenia każdego etapu produkcji staje się coraz bardziej krytyczne, a tradycyjne metody mogą być niewystarczające.

Komunikacja i Współpraca między Działami

Brak efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy działami produkcji i logistyki może prowadzić do błędów, nieefektywności i opóźnień w dostawach.

Sugerowane rozwiązania

Efektywne zarządzanie produkcją i logistyką poprzez systemy ERP zapewnia optymalizację zapasów, planowanie produkcji oraz szybkie reagowanie na zmiany w łańcuchu dostaw. Integracja danych pozwala na śledzenie procesów produkcyjnych i logistycznych w czasie rzeczywistym.

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań

Optymalizacja Zapasów i Kosztów

Nasze rozwiązania umożliwiają skuteczne zarządzanie zapasami, minimalizując koszty składowania i zapewniając dostępność niezbędnych surowców.

Zwiększenie Efektywności Produkcji

Dzięki zaawansowanym narzędziom planowania i monitorowania, nasze rozwiązania wspierają optymalizację procesów produkcyjnych, eliminując marnotrawstwo i poprawiając wydajność.

Zapewnienie Jakości Produktów

Nasze systemy umożliwiają pełne śledzenie jakości produktów na każdym etapie produkcji, co przyczynia się do zwiększenia zaufania klientów.

Integracja i Współpraca

Nasze rozwiązania integrują różne systemy, umożliwiając płynną wymianę informacji między działami, co eliminuje błędy i poprawia efektywność.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Największe wyzwania działu Sprzedaż i Marketing

Pozyskiwanie i utrzymywanie klientów

Firmy muszą ciągle poszukiwać nowych klientów i dbać o lojalność i zadowolenie istniejących. Dział sprzedaży i marketingu musi znać potrzeby i preferencje klientów, dostarczać im wartościowe oferty i rozwiązywać ich problemy.

Zwiększanie świadomości i wizerunku marki

Firmy muszą budować i utrzymywać pozytywny wizerunek swojej marki na rynku i wśród klientów. Dział sprzedaży i marketingu musi tworzyć i realizować skuteczne kampanie promocyjne, które zwiększają rozpoznawalność i zaufanie do marki.

Optymalizacja kanałów i strategii komunikacji

Firmy muszą wykorzystywać różne kanały i narzędzia komunikacji, aby dotrzeć do swoich klientów i potencjalnych klientów. Dział sprzedaży i marketingu musi wybierać i zarządzać odpowiednimi kanałami i strategiami komunikacji, które są dopasowane do celów i grup docelowych.

Mierzenie i analiza efektów działań

Firmy muszą monitorować i oceniać efektywność i rentowność swoich działań sprzedażowych i marketingowych. Dział sprzedaży i marketingu musi zbierać i analizować dane i wskaźniki, które pokazują skuteczność i zwrot z inwestycji.

Sugerowane rozwiązania

Dostęp do analityki biznesowej i raportowania wspiera dział sprzedaży i marketingu w identyfikowaniu trendów rynkowych oraz personalizowaniu działań. Integracja systemów umożliwia błyskawiczny dostęp do danych klientów, wspierając szybką reakcję na zmieniające się potrzeby rynkowe.

Korzyści z wdrożenia naszych rozwiązań

Planowanie kosztów marketingowych i sprzedaży

Nasze rozwiązania pozwalają na łatwe i szybkie tworzenie i aktualizowanie planów sprzedażowych i marketingowych. Zapewniają również możliwość symulacji i prognozowania różnych scenariuszy i ich wpływu na wyniki.

Analityka i raporty bez udziału IT

Nasze rozwiązania BI pozwalają na samodzielne, łatwe i szybkie tworzenie i udostępnianie raportów i analiz biznesowych, które dostarczają cennych informacji i wskazówek dla działu sprzedaży i marketingu.

Spersonalizowane systemy zarządzania

Nasze rozwiązania ERP umożliwiają efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami działalności sprzedażowej i marketingowej, takimi jak zarządzanie klientami, ofertami, zamówieniami, fakturami, płatnościami, magazynem, dostawami i innymi.

Zintegrowany marketing i sprzedaż

Nasze rozwiązania umożliwiają łatwe i sprawne łączenie różnych systemów i aplikacji np. CRM, e-sklepów z systemem ERP. Zapewniają również automatyzację i usprawnienie procesów biznesowych.

Porozmawiaj z nami i dowiedz się jak możemy Ci pomóc

Porozmawiajmy
o tematach ważnych dla Twojego biznesu!

Skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, maila lub telefonu