Poznaj 5 powodów, dla których warto zainwestować w nowoczesny system ERP klasy premium

Informacja o ochronie danych w firmie Solemis Group Sp. z o.o.

W firmie Solemis przykładamy wielką wagę do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Państwa danych osobowych, dlatego też przetwarzamy je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie i bezpieczeństwie danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Solemis jest spółka:

Solemis Group Sp. z o.o.
ul. Kłajpedzka 7f, 81-533 Gdynia
NIP: 586-02-17-150
KRS: 0000404889
tel +48 (58) 661 22 22
info@solemis.com 

https://solemis.com/

Kontakt w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych: 

rodo@solemis.com

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Firma Solemis działa na rynku B2B (business to business) oferując rozwiązania, produkty i usługi wpierające zarządzanie przedsiębiorstwem. W związku prowadzoną działalnością firma Solemis może przetwarzać dane osobowe dotyczące kontaktów służbowych:

 • Imię i nazwisko
 • Płeć
 • Nazwa firmy, adres służbowy
 • Stanowisko
 • Rola w firmie
 • Adres e-mail
 • Telefony kontaktowe
 • Zainteresowanie rozwiązaniami Solemis
 • Typ relacji biznesowej (Klient/Partner/Dostawca)

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

W związku z prowadzoną działalnością firma Solemis może przetwarzać dane osobowe aktualnych i przyszłych osób kontaktowych u naszych Klientów, Dostawców i Partnerów (zwanych dalej „Partnerami Biznesowymi”), w celach:

Wywiązywania się ze współpracy biznesowej z Państwa firmami, w szczególności do:

 • Realizacja współpracy (stosunków umownych) z Partnerami Biznesowymi np. poprzez realizację transakcji i zamówień na produkty lub usługi, przetwarzanie płatności, wykonywanie czynności księgowych, rozliczeniowych i windykacyjnych, organizowanie wysyłek i dostaw, zapewnianie usług wdrożeniowych oraz wsparcia technicznego
 • Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawie produktów, usług i projektów Solemis lub Partnerów Biznesowych, np. poprzez odpowiadanie na zapytania, zgłoszenia oraz dostarczanie informacji technicznych o zakupionych produktach
 • Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w sprawach dotyczących zasad licencjonowania produktów, udostępniania aktualizacji produktów
 • Komunikowanie się z Partnerami Biznesowymi w związku z udziałem w wydarzeniach Solemis, np.: Forum Użytkowników, Webinariach, Szkoleniach Online
Nawiązania współpracy biznesowej z Państwa firmami, np.:
 • Nawiązania współpracy biznesowej z Państwa firmami, np.:
 • Udzielenia odpowiedzi i spełnienia Państwa konkretnych oczekiwań
 • Dostarczenia Państwu materiałów dotyczących naszych usług, rozwiązań, produktów, przykładów wdrożeń
 • Dostarczenia materiałów edukacyjnych i marketingowych w zakresie naszych rozwiązań
 • Zaproszenia do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Solemis

Wyżej wymienione cele stanowią nieodzowny element działalności firmy Solemis i w ramach prawnie uzasadnionym interesie Administratora danych osobowych mogą być zgodnie z przepisami przetwarzane bez konieczności uzyskiwania zgody. Niemniej jednak do realizacji tych celów możemy pytać Państwa o zgodę na otrzymywania od nas materiałów edukacyjnych i marketingowych w formie elektronicznej.

Przekazywanie i ujawnianie danych osobowych

Solemis może przekazywać dane osobowe Partnerom, Dostawcom lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Solemis, lecz tylko jeżeli i w takim zakresie, w jakim przekazywanie jest niezbędne do powyższych celów, np. w celu realizacji zamówienia oprogramowania u Dostawcy lub udzielenia wsparcia technicznego dotyczącego wdrożonego oprogramowania.

Odbiorcy danych osobowych mogą znajdować się w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w szczególności w Kanadzie (firma PROPHIX) oraz w USA (firmy Microsoft, ZOHO). W stosunku do Kanady Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez przepisy krajowe, natomiast odbiorcy w USA są uczestnikami programu Tarcza Prywatności, który zgodnie z decyzją Komisji, zapewnia adekwatny poziom ochrony danych.

Polityki prywatności przyjęte przez ww. firmy można znaleźć na publicznych witrynach internetowych tych firm.

Jeśli jest to prawnie dopuszczalne, Solemis może przekazywać dane osobowe sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub adwokatom w przypadku, gdy jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Okres przechowywania danych osobowych

O ile przy uzyskiwaniu danych osobowych od Państwa nie wskazano inaczej (np. przy użyciu zaakceptowanego przez Państwa formularza zgody), usuwamy dane osobowe, jeśli przechowywanie tych danych nie jest już niezbędne do celów, w jakich zostały zebrane lub przetworzone oraz jeśli żaden ustawowy obowiązek przechowywania danych na mocy obowiązującego prawa (jak prawo podatkowe lub handlowe) nie wymaga od nas dalszego przechowywania danych osobowych.

Jakie uprawnienia mają osoby, których dane dotyczą?

 • Prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać informację, czy przetwarzamy jej dane osobowe oraz w takim przypadku prawo wglądu do swoich danych
 • Prawo do sprostowania danych – osoba może żądać, byśmy sprostowali jego nieprawidłowe dane osobowe lub uzupełnili niekompletne dane
 • Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania – osoba, której dane dotyczą może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych. W takim przypadku osoba wnioskująca powinna wyraźnie wskazać wobec jakiego przetwarzania lub wykorzystania danych składa sprzeciw
 • Prawo do usunięcia danych – osoba, której dane dotyczą może żądać, abyśmy usunęli jego dane gdy dane nie są już niezbędne, by zrealizować cel, dla którego je zebraliśmy lub nie były przetwarzane zgodnie z RODO lub innymi przepisami prawa
 • Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 • Prawo do cofnięcia zgody – jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie.


W przypadku wniosku o usunięcie danych, uwzględnimy je, jeżeli w naszej ocenie nie będziemy mieli prawnie uzasadnionych podstaw, aby kontynuować przetwarzanie i nie będzie miał zastosowania obowiązek ich przechowywania wynikający z innych przepisów, np. dotyczących rozliczeń podatkowych. Jeżeli usuniemy lub zanonimizujemy dane osoby wnoszącej taką dyspozycję, mamy prawo zachować informację o tym, na czyj wniosek to zrobiliśmy.

Wszelkie wnioski dotyczące ochrony danych osobowych należy składać na adres e-mail wskazany poniżej. Złożone wnioski uwzględnimy tak szybko, jak to będzie możliwe, biorąc pod uwagę okoliczności i nasze możliwości techniczne.

Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych

Przedstawiciel firmy Solemis zapewnia wsparcie w zakresie pytań, obaw lub skarg związanych z ochroną danych lub w przypadku, gdyby chcieli Państwo skorzystać z przysługujących Państwu praw związanych z ochroną danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych w Solemis skontaktować się można z nami pod adresem: 

rodo@solemis.com