Controlling projektów

Wprowadzenie

Controlling projektów służy temu  aby najlepiej ocenić wartość projektów dla naszej organizacji. Musimy mieć pełną wiedzę na temat wpływu, jaki te inicjatywy mają na zasoby i potrzeby finansowe, pokazane na rachunku zysków i strat, bilansie i planie przepływów pieniężnych. Niestety, jeśli firma zarządza przychodami i wydatkami związanymi z projektem w arkuszach kalkulacyjnych lub w systemach planowania projektu, jest zmuszona do przenoszenia danych z różnych systemów źródłowych lub oddzielnego śledzenia decyzji związanych z procesem planowania i budżetowania projektu. Oznacza to, że nie ma dokładnego mechanizmu raportowania i nie ustalona jest pętla sprzężenia zwrotnego, aby zapewnić zgodność wymagań merytorycznych i finansowych projektu .

POWIĄZANIE PLANOWANIA PROJEKTÓW Z BUDŻETEM ORGANIZACJI I BIEŻĄCYMI PROGNOZAMI 
  • Prophix pozwala współpracować w ramach całej organizacji i zrozumieć potencjalne efekty proponowanych inicjatyw, z całkowicie zintegrowanym planem projektu i planem finansowym z  jednolitego rozwiązania.
  • Szczegółowe plany dochodów i plany wydatków na projekty, śledzenie głównych wskaźników projektu i danych (zarówno ilościowych, jak i jakościowych). Prophix zmniejsza uzależnienie od ręcznych procesów i arkuszy kalkulacyjnych oraz bezpośrednio przypisuje koszty projektu do działów i / lub centrów kosztów.
  • Zwiększona współpraca dzięki scenariuszom planowania projektów „co jeśli”, które wyraźnie wykażą potencjalne wyniki końcowe i korzyści dla różnych osób/działów w firmie.
  • Większa elastyczność i kontrola w organizacji, z możliwością dostosowania bieżących projektów w miarę zmian w przydzielonych środkach i finansowaniu projektów.
  • Dokładne raportowanie i prognozowanie wyników finansowych z bieżących projektów oraz zapewnienie przejrzystości w końcowych wynikach.

W ten sposób controlling projektów  daje narzędzia do elastycznego reagowania na zmiany menedżerom projektów, wpływa na ich lepszą realizację oraz poprawę wyników całej firmy.