Planowanie personelu i zatrudnienia

Wprowadzenie

Planowanie personelu i płac jest jest jednym z najtrudniejszych zadań w controllingu. W systemiem Prophix został stworzony specjalny moduł, z myślą o tych zadaniach. Jest on dedykowany do realizacji planowania szczegółowego uwzględniającego rozbudowane formuły płacowe, rożne scenariusze wynagrodzeń oraz uwzględniający obciążenia podatkowe. Obsługa jest bardz prosta i pozwala na planowanie zatrudnienia oraz skomplikowanych wynagrodzeń nawet w przedsiębiorstwach zatrudniających tysiące osób przy dużej zmienności stanu i formuł naliczania.

Rozliczanie korzyści pracowniczych i nadgodzin

Nadgodziny i korzyści pracownicze to wydatki, z którymi ma do czynienia większość organizacji. PROPHIX umożliwia Ci łatwe zarządzanie tymi skomplikowanymi obliczeniami, dzięki czemu masz pewność, że znasz wpływ ilości nadgodzin na Twoją organizację. Zamiast zmniejszać wynik finansowy z powodu nieoczekiwanych kosztów, możesz wcześniej poznać ich wpływ na organizację i planować w sposób proaktywny.

Planowanie korzyści pracowniczych może stanowić znaczący składnik struktury wydatków personalnych organizacji. PROPHIX umożliwia Ci zarządzanie zróżnicowanymi programami korzyści pracowniczych, w tym takimi jak:

 • plany motywacyjne
 • plany emerytalne
 • plany opieki zdrowotnej

Zapewnianie zatrudnionym korzyści pracowniczych staje się dla przedsiębiorstw coraz bardziej kosztowne, przez co zakres i rodzaje opcji ulegają szybkim zmianom. PROPHIX umożliwia tworzenie wielu zestawów reguł dla różnych planów, dzięki czemu możesz szybko poznawać skutki modyfikacji planów czy nowowprowadzanych przepisów.

Wspomniane zasady dotyczące personelu można stosować w zarządzaniu zarówno całą organizacją, jak i poszczególnymi oddziałami. PROPHIX umożliwia Ci dzielenie wydatków według organizacyjnych lub innych wstępnie zdefiniowanych reguł i hierarchii. Taka elastyczność umożliwia Ci alokowanie zróżnicowanych planów korzyści pracowniczych w zależności od potrzeb Twojej organizacji.

Narzędzia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Te wszechstronne narzędzia umożliwiają finansistom oraz kadrowcom szybkie poznawanie wpływu tworzonych planów korzyści pracowniczych, co pozwala na podejmowanie lepszych decyzji. Dzięki wbudowanemu zarządzaniu scenariuszami możesz tworzyć wiele planów korzyści pracowniczych, poznając ich wpływ na ostateczny wynik finansowy przedsiębiorstwa. PROPHIX dostarcza Ci informacji, dzięki którym podejmujesz lepsze decyzje.

Planowanie nadgodzin

PROPHIX pozwala menedżerom zarówno zarządzać krótkoterminowymi implikacjami nadgodzin, jak i tworzyć strategiczne, długoterminowe plany mające na celu ograniczenie kosztów. Analizując długoterminowy, strategiczny wpływ struktury kosztów nadgodzin, kierownicy są w stanie określać efektywniejsze metody polityki personalnej.

Kokpity zarządzania zasobami

PROPHIX umożliwia tworzenie kart wyników i kokpitów pozwalających na monitorowanie kosztów nadgodzin. Korzystając z kokpitów PROPHIX, możesz łatwo znajdować szczegółowe informacje związane z poszczególnymi kontami, a także poznawać przyczyny anomalii na poziomie transakcji.

Obliczanie wynagrodzeń prowizyjnych

PROPHIX umożliwia łatwe zarządzanie strukturami wynagrodzeń prowizyjnych oraz poznawanie zależności między takimi strukturami a przychodami. Możesz łatwo łączyć wiele modeli planistycznych, tworząc globalną perspektywę organizacji.

Dzięki temu menedżerowie mogą poznawać skutki proponowanych zmian organizacyjnych. Kierownik może szybko dowiedzieć się, jaki wpływ będzie mieć wzrost sprzedaży czy zmiana progów wynagrodzeń na strukturę prowizji otrzymywanych przez pracowników. Rozumiejąc taki wpływ, menedżerowie mogą proponować niezbędne korekty struktury prowizji oraz rozpowszechniać je w całej organizacji. Kierownicy mogą przewidywać skutki swoich decyzji jeszcze przed ich podjęciem — z ich słownika znika więc takie pojęcie jak „nieprzewidziane konsekwencje”.

Zabezpieczenie danych osobowych

Informacje o pracownikach mogą być jednymi z najbardziej wrażliwych danych przechowywanych w obrębie firmy. Zazwyczaj organizacje nie są w stanie zapewnić efektywnej współpracy z uwagi na konieczność rozpowszechniania wrażliwych informacji. W rezultacie może dochodzić do znaczącej centralizacji informacji — pojawiają się niepotrzebne „wąskie gardła” procesów. PROPHIX uwzględnia ten trudny do uniknięcia problem, zapewniając bezpieczną metodę budżetowania, a jednocześnie chroniąc informacje przed dostępem nieuprawnionych użytkowników.

PROPHIX wykorzystuje wbudowane, personalizowane moduły bezpieczeństwa, dzięki którym właściwi użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do właściwych informacji. Ponieważ tego rodzaju bezpieczeństwo zostało wbudowane w PROPHIX, pomaga ono promować komunikację i współpracę z uwagi na to, że użytkownicy mogą uzyskiwać dostęp do dotyczących ich informacji.

Scenariuszowe planowanie siły roboczejPlanowanie szczegółowe

Wziąwszy pod uwagę, że wydatki na personel stanowią zazwyczaj duży procent wszystkich wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa, dysponowanie precyzyjnymi scenariuszami personalnymi połączonymi z budżetem lub funkcjami korygowania prognoz zwykle może mieć znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy. PROPHIX umożliwia stosowanie wielu scenariuszy, dzięki którym poznajesz finansowe skutki zmian związanych z siłą roboczą. Wiele organizacji zaczęło traktować planowanie zatrudnienia jako istotny czynnik zarządzania kapitałem ludzkim.

Ponieważ PROPHIX zarządza wszystkimi wspomnianymi trendami, możesz mieć pewność, że Twój budżet będzie odzwierciedlać trendy i zmiany w organizacji, bezpośrednio integrując je ze stosowanymi modelami finansowymi.

PROPHIX umożliwia Ci zarządzanie wszystkimi scenariuszami planowania zatrudnienia:

 • Wzrost – PROPHIX może pomóc Ci zrozumieć prawdziwy koszt wzrostu dla Twojej organizacji. Poznaj związany ze wzrostem liczby pracowników wpływ robocizny, korzyści pracowniczych oraz wszelkich powiązanych kosztów.
 • Restrukturyzacja –  Oferowana przez PROPHIX możliwość przeprowadzania szczegółowych analiz pozwala na przeglądanie danych z podziałem na biura i oddziały czy centra przychodów i kosztów. Dzięki temu możesz poznawać kapitał ludzki organizacji oraz efektywnie go alokować.
 • Niedobory siły roboczej – W trakcie każdego roku organizacja może tracić część siły roboczej z powodu rezygnacji. PROPHIX umożliwia Ci skuteczne zarządzanie niedoborami siły roboczej zarówno z perspektywy budżetowania, jak i z perspektywy finansowej.

Planowanie wynagrodzeń, korzyści pracowniczych, podwyżek i premii pracowników ma istotne znaczenie dla procesu budżetowania organizacji. Dane takie są wysoce wrażliwe i co roku mają bezpośredni wpływ na ostateczny wynik finansowy większości organizacji. Z uwagi na to, że wydatki personalne mają tak znaczący wpływ na budżety, konieczne okazuje się przeliczanie i konsolidowanie takich danych. PROPHIX umożliwia Ci łatwe przetwarzanie wielu zmiennych związanych z licznymi obliczeniami dotyczącymi listy płac, zapewniając kontrolę, precyzję i elastyczność wymagane w związku z analizowaniem danych o zatrudnieniu.

Dlaczego używać PROPHIX do planowania personelu?

Prognozowanie i planowanie wynagrodzeń, korzyści pracowniczych i corocznych podwyżek dla pracowników może być zadaniem mozolnym i czasochłonnym. PROPHIX sprawia jednak, że staje się ono proste. PROPHIX integruje bazę danych personelu z główną bazą danych pakietu PROPHIX, dzięki czemu można uzyskiwać precyzyjne, skonsolidowane kwoty umożliwiające wykonywanie dokładnych analiz danych. Pakiet posiada również funkcję tworzenia wielu scenariuszy budżetu personelu, zapewniając swobodę dokładnego prognozowania i tworzenia zwięzłych analiz. Wziąwszy pod uwagę, że wydatki na personel stanowią zazwyczaj duży procent wszystkich wydatków operacyjnych przedsiębiorstwa, dysponowanie precyzyjnymi scenariuszami personalnymi połączonymi z budżetem lub funkcjami korygowania prognoz zwykle może mieć znaczący wpływ na ostateczny wynik finansowy.

Przejmij kontrolę nad planowaniem personelu

Z uwagi na to, że dane dotyczące poszczególnych pracowników, takie jak obliczenia podatkowe, wydatki na ZUS czy informacje o pensjach, są wysoce wrażliwe, PROPHIX zapewnia system, który jest zarówno bezpieczny, jak i kontrolowany. Bez zabezpieczeń wszelkie modyfikacje danych mogłyby powodować powstawanie rozbieżności utrudniających proces planowania. Również zarządzanie danymi pochodzącymi z różnych jurysdykcji może być mozolne i czasochłonne. Możliwość efektywnego kontrolowania kwot i obliczeń skutecznie ułatwia wykonywanie takich niezbędnych zadań.

Zapewnij precyzyjne planowanie

Choć dane o personelu są uwzględniane w planach budżetowych, w przypadku wielu systemów modele planowania personelu i model budżetowania przetwarzane są całkowicie osobno. W takich przypadkach konsolidacja takich dwóch modeli wiąże się z zagrożeniem dla poprawności danych. Oprócz problemów związanych z konsolidacją niektóre systemy zagrażają poprawności danych również dlatego, że nie są w stanie zaoferować odpowiedniego poziomu precyzji obliczeń. Dzięki uwzględnieniu takich zmiennych, jak zróżnicowane liczby godzin roboczych w poszczególnych miesiącach czy różne stawki za nadgodziny, dane dotyczące personelu mogą być bardziej wiarygodne.

Stwórze elastyczny model planowania siły roboczej

Z uwagi na to że struktury organizacyjne mogą się znacząco różnić, systemy muszą być wystarczająco elastyczne, aby tworzyć precyzyjną i odpowiadającą stanowi rzeczywistemu strukturę planów zatrudnienia — systemy planowania zatrudnienia powinny np. mieć możliwość dodawania unikalnych reguł odzwierciedlających strukturę wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Począwszy od ustalenia planu, a skończywszy na związanej z nim sprawozdawczości, potrzeba elastyczności systemu ma kluczowe znaczenie. Wiele systemów zawiera sztywne szablony sprawozdawcze, co zagraża dostępowi do informacji wymaganych w procesie podejmowania decyzji. Dzięki wdrożeniu kontrolowanego, precyzyjnego, a zarazem elastycznego systemu planowania personelu zadanie zarządzanie kosztami zatrudnienia staje się proste, wysoce wrażliwe informacje są bezpieczne i chronione, a wydatki na personel zostają precyzyjnie odzwierciedlone w sprawozdaniach finansowych.

Funkcje PROPHIX pomagające tworzyć wydajny system planowania zatrudnienia:

 • Standardowe wzrosty roczne – Uwzględniaj wpływ uwzględnionych w harmonogramie podwyżek płac na plan ogólny. Ponieważ wynagrodzenia często stanowią istotny element struktury kosztów organizacji, ważne jest tworzenie efektywnych budżetów.
 • Szablony wydatków na poszczególne typy stanowisk – Twórz dostosowane szablony oparte na różnych rolach występujących w Twojej organizacji. Dopasowując się do użytkowników, PROPHIX sprawia, że można łatwo dostarczać właściwe informacje właściwym osobom.
 • Wydatki na korzyści pracownicze – Pakiety korzyści pracowniczych mogą stanowić dla firm istotne pozycje wydatków. Dzięki PROPHIX możesz zarządzać takimi wydatkami i rozumieć, jak różnice w planowaniu wpływają na Twoją organizację.
 • Alokacja kosztów personelu do różnych kont – PROPHIX umożliwia alokowanie kosztów i wydatków związanych z personelem do poszczególnych kont czy działów. Możesz łatwo dowiadywać się, jak konkretne wydatki personalne wpływają na bieżącą strukturę kosztów. Tego rodzaju mapowanie pozwala Ci zwiększać wydajność i tworzyć bardziej skuteczną organizację.
 • Rozliczanie nadgodzin – W zależności od branży nadgodziny mogą mieć znaczący wpływ na strukturę kosztów. PROPHIX umożliwia Ci zarządzanie właściwymi zmiennymi i dowiadywanie się, jak wpływają one na organizację. Dzięki temu decydenci mogą efektywnie planować zatrudnienie, tworząc odpowiednie kompozycje personelu wynagradzanego w oparciu o pensje i pracowników tymczasowych.
 • Rozliczenia prowizji i wynagrodzeń opartych o wielkość sprzedaży – Wiele organizacji wykorzystuje do określania wynagrodzenia zróżnicowane poziomy prowizji. Wynagrodzenia personelu można powiązać z określonymi celami sprzedażowymi lub innymi ważnymi dla organizacji kwotami. Ponieważ PROPHIX umożliwia tworzenie powiązań między wieloma modelami, możesz szybko poznawać zależności miedzy celami organizacyjnymi a strukturą kosztów.
 • Rozliczenia podatkowe związane z personelem – Organizacje posiadające wiele oddziałów w różnych regionach muszą radzić sobie ze zróżnicowanymi systemami podatkowymi. PROPHIX umożliwia Ci ich zrozumienie oraz zarządzanie nimi. Poznaj koszty prowadzenia działalności w różnych regionach i odpowiednio dostosuj zarządzanie swoją organizacją!
 • Bezpośrednie połączenie z zewnętrznym systemem listy płac – PROPHIX umożliwia bezpośrednią integrację z systemem listy płac. Zamiast tracić cenny czas na przenoszenie danych, za pomocą pakietu PROPHIX możesz bezproblemowo tworzyć połączenia umożliwiające szybkie i efektywne przemieszczanie informacji pomiędzy systemami.
 • Raporty o stanie zatrudnienia – W jednej chwili możesz szybko generować raporty o stanie zatrudnienia z podziałem na regiony, oddziały i stanowiska. Dowiedz się, czy Twoja siła robocza jest w stanie osiągać ustalone cele strategiczne i operacyjne!
 • Wiele punktów wprowadzania danych – PROPHIX zapewnia wiele ścieżek wprowadzania informacji. Użytkownik może bądź pobierać informacje z istniejących systemów, bądź ręcznie wpisywać je do prognoz i budżetów. Dzięki takiej elastyczności użytkownicy zyskują kontrolę i mają możliwość wyboru jednego z wielu sposobów realizacji zleconych zadań.
 • Obsługa zróżnicowanych metod obliczeniowych – W zależności od tego, jaką strukturę ma Twoja lista płac, możesz obliczać różne rodzaje wpływu na przepływy gotówkowe. Dzięki temu dział finansów Twojej organizacji może zarządzać modyfikacjami przepływów gotówkowych mającymi wpływ na całą organizację.
 • Planowanie zatrudnienia scenariuszowe „co jeśli” – Co by się stało, gdybyście otworzyli nowy zakład albo zmniejszyli zatrudnienie o 10%? PROPHIX posiada wbudowaną funkcję planowania scenariuszowego „co jeśli”, która pozwala Ci zrozumieć wpływ zmian zatrudnienia na wykonanie strategii.

Privacy Preference Center

Necessary

Podmioty, z których rozwiązań korzystamy to: GetResponse, GetSiteControl, Quform, RateMyPost.
Dysponują one własnymi, jasno zdefiniowanymi politykami prywatności, które stanowią zarazem kodeks postępowania gwarantujący należytą dbałość o przetwarzanie danych.

GetResponse, Quform, RateMyPost

Advertising

Zbieranie ciasteczek, umożliwiających dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Google Analytics, Google ADS

Analytics

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.

Yandex Metrix, Google Anaytics

Other